O firmie ...OfertaWykaz zasobówKontakt ...
 
Untitled Document
  Oferta Archiwum Usługowego

WSTĘPNA OFERTA PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ I  INNEJ

Jesteśmy podmiotem prowadzącym działalność w dziedzinie przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej. Wojewoda Lubelski udzielił nam 30 września 2003r. zezwolenia na prowadzenie tej działalności. Marszałek Województwa Lubelskiego, w dniu 27.09.2006r.,  wpisał nas do rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych, pod numerem 2 w tym rejestrze. Nasz nr KRS to 55064, NIP: 716-000-47-66.

Powyższe wpisy oznaczają, że spełniamy wymogi odpowiedniej bazy organizacyjno – technicznej, a więc porządkowania, składowania, przechowywania, zabezpieczenia  i obsługi powierzonej nam dokumentacji.          

Umowa z archiwum potrzebna jest likwidatorowi do wskazania miejsca przechowywania dokumentacji pracowniczej, co wymagane jest przez sąd w postępowaniu likwidacyjnym, przed uzyskaniem wykreślenia z Krajowego Rejestru Sądowego.

Wystawienie  i  opłacenie  faktury  stanowi  potwierdzenie  realizacji  umowy.
Usługi  archiwów  objęte są obecnie pełną stawką  podatku VAT.

Likwidatorowi udzielamy telefonicznie, faxem lub pocztą elektroniczną wszelkich wyjaśnień, łącznie z przesłaniem wzoru proponowanej umowy. Nie stawiamy żadnych wymagań w zakresie przygotowania dokumentacji. Dokumentację odbieramy własnym transportem, porządkujemy ją na miejscu u siebie, sporządzając spisy zdawczo – odbiorcze. Minimalna cena umowna netto, możliwa do ustalenia telefonicznie, to na ogół 2 ÷ 3 tys. zł za całość naszej kompleksowej usługi. Natomiast przy większej ilości dokumentacji, szczególnie pracowniczej, wskazany jest bezpłatny przyjazd naszego przedstawiciela na wizję lokalną, celem zapoznania się ze stanem dokumentacji, ilością akt w poszczególnych kategoriach, ustalenia szczegółów usługi i terminów przejęcia akt, oraz przedstawienia oferty cenowej i wynegocjowania kwoty umownej. Przed takim przyjazdem prosimy o podanie nam nr KRS, NIP i tel. kontaktowego, co ułatwi nam określenie danych adresowych. Sugerujemy zawarcie umowy i przekazanie dokumentacji pracowniczej do przechowawcy na jak najwcześniejszym etapie procesu likwidacyjnego (m.in. celem odzyskania VAT z U.S.), natomiast końcówkę dokumentacji, w ramach zawartej umowy, odbieramy już po wykreśleniu firmy z KRS. Na etapie zawierania umowy oczekujemy propozycji cenowych również z Waszej strony.

Byli pracownicy zlikwidowanych zakładów (miejscowi również) w ponad 99 % przypadków korzystają z naszych usług w drodze korespondencyjnej. Wystawiamy zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu, stanowiące odpowiednik Rp-7.

Archiwa wpisane na listy przechowawców mają obowiązek powiadamiać Z.U.S. i Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych, od kogo przejęły akta pracownicze. Stąd wpisując w internecie hasło: miejsca przechowywania dokumentacji, na stronie N.D.A.P. najłatwiej wyszukać osobom fizycznym adres przechowawcy ich akt pracowniczych, wpisując miejscowość i nawet tylko część nazwy zlikwidowanej firmy. Wpisując TRANSPRIN na tej stronie, wyświetli się lista zakładów, których dokumentację pracowniczą przechowuje nasze Archiwum Usługowe.

Adresy przechowawców można też znaleźć na: www.zus.pl

Ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (po zmianach wprowadzonych ustawami  z dnia 18.12.2002 r. - Dz.U.Nr 241 poz. 2074 i z dnia 02.03.2007 r. – Dz.U.Nr 64 poz. 426) stanowi:

„Art.51u.1.  W przypadku postawienia pracodawcy w stan likwidacji lub ogłoszenia jego upadłości pracodawca wskazuje podmiot prowadzący działalność w dziedzinie przechowywania dokumentacji, któremu zostanie ona przekazana do dalszego przechowywania, zapewniając na ten cel środki finansowe na czas, jaki pozostał do końca 50–letniego okresu przechowywania dokumentacji liczonego:

1) od dnia zakończenia pracy u danego pracodawcy – dla dokumentacji osobowej;

2) od dnia wytworzenia – dla dokumentacji płacowej.”

  Zobacz Zaświadczenie do wpisu do rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych

 

 
   
O firmie - Archiwum usługowe Puławy Oferta -  Archiwum usługowe Puławy Wykaz zasobów -  Archiwum usługowe Puławy Kontakt -  Archiwum usługowe Puławy BCS s.c. Projektowanie stron www